Γενικές Πληροφορίες

  Ηµεροµηνία και τόπος διεξαγωγής

  10-13 Οκτωβρίου 2019
  Αλεξανδρούπολη, ξενοδοχείο Ramada Plaza Thraki
  (4ο χλμ Αλεξανδρούπολης-Θεσσαλονίκης, 68100 Αλεξανδρούπολη, Τηλ.: 25510 89100, www.ramadaplazathraki.com)

  Σημαντικές ημερομηνίες

  15 Ιουλίου 2019 Ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων εργασιών
  30 Ιουλίου 2019 Γνωστοποίηση αποδοχής εργασιών 31 Αυγούστου 2019 Τελική ημερομηνία μειωμένου κόστους εγγραφής

  Οδηγίες υποβολής εργασιών

  Για τις οδηγίες υποβολής εργασιών, παρακαλούµε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.hsgcongress2019.gr

  Επίσηµη γλώσσα

  Η επίσηµη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική. Οι διαλέξεις των ξένων οµιλητών θα πραγµατοποιούνται στα αγγλικά.

  Μόρια συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME)

  Στο συνέδριο θα χορηγηθούν µόρια Συνεχιζόµενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

  Πιστοποιητικό

  Σε όλους τους συµµ ετέχοντες του συνεδρίου θα δοθεί πιστοποιητικό συµµετοχής. Για την παραλαβή του πιστοποιητικού απαιτείται η παρακολούθηση του 60% του συνολικού χρόνου του επιστηµονικού προγράµµ ατος, σύµφωνα µε τη σχετική εγκύκλιο του ΕΟΦ. Δεν προσμετρούνται τα δορυφορικά συμπόσια ή δορυφορικές διαλέξεις. Θα υπάρχει σύστηµα καταµέτρησης (bar code). Τα πιστοποιητικά θα δοθούν το Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019 και αφού πρώτα συμπληρωθεί και υποβληθεί στη γραμματεία το δελτίο αξιολόγησής του.

  Κονκάρδα συνέδρων

  Όλοι οι σύνεδροι θα παραλαµβάνουν από τη γραµµατεία του συνεδρίου την ειδική κονκάρδα, την οποία είναι υποχρεωµένοι να φορούν καθ’ όλη τη διάρκειά του.

  Οπτικά μέσα - Τεχνική γραμματεία

  Όλες οι αίθουσες διεξαγωγής του συνεδρίου θα είναι τεχνικά εξοπλισµένες για τις παρουσιάσεις µέσω H/Y. Το υλικό της παρουσίασης θα πρέπει να παραδίδεται µία τουλάχιστον ώρα πριν από κάθε συνεδρίαση στην ειδική τεχνική γραµµατεία.

  Εµπορική έκθεση

  Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρµακευτικών προϊόντων και ιατρικών µηχανηµάτων.

  © 2020 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας