Εργασίες

  ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

  Οι περιλήψεις των εργασιών θα δηµοσιευθούν µε απευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο έντυπο, χωρίς άλλη διόρθωση. Γι’ αυτό παρακαλούµε να ακολουθηθούν πιστά οι παρακάτω οδηγίες:

  • Η περίληψη (αυστηρά µέχρι 300 λέξεις) θα πρέπει να είναι µε µαύρα γράµµατα, σε µονό διάστιχο, µε γραµµατοσειρά Arial, µέγεθος 11.

  • Αρχίστε τη δακτυλογράφηση γράφοντας:

  1. Με κεφαλαία έντονα γράμματα (bold) τον τίτλο της περίληψης.
  2. Αµέσως µετά δακτυλογραφείστε µε πεζά γράµµατα το όνοµα (τα) του/των συγγραφέα (ων) πρώτα το επίθετο και µετά το αρχικό του ονόµατος και υπογραµµίστε το όνοµα του συγγραφέα που παρουσιάζει την εργασία.
  3. Στην αµέσως επόµενη σειρά δακτυλογραφείστε µε πεζά το ίδρυµα ή την κλινική ή το εργαστήριο που εργάζονται οι συγγραφείς. Συνεχίζετε δακτυλογραφώντας το κείµενο σε µονό διάστιχο µε την ακόλουθη σειρά κειµένου: Σκοπός, υλικό και µέθοδοι, αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Να µην συµπεριληφθεί βιβλιογραφία.

  • Δεν γίνεται δεκτή εργασία η οποία δεν πληρεί όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις.

  • Εφόσον κατατεθεί η εργασία, διορθώσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

  • Για να υποβληθεί η εργασία για κρίση στην Επιστηµονική Επιτροπή απαιτείται η εγγραφή (δικαίωµα συµµετοχής) τουλάχιστον 1 εκ των συγγραφέων.

  • Είναι αυτονόητο ότι η καταβολή του δικαιώµατος εγγραφής στο Συνέδριο δεν συνεπάγεται την αυτόµατη αποδοχή της εργασίας. Σε περίπτωση µη αποδοχής της εργασίας σας, τα έξοδα συµµετοχής θα επιστραφούν, υπό την προϋπόθεση ότι ο συγγραφέας δεν επιθυµεί τη συµµετοχή του στο Συνέδριο και το καταστήσει γνωστό γραπτώς στη Γραµµατεία εντός 20 ηµερών από τη λήψη της επιστολής µη αποδοχής της εργασίας του.

  • Υποδείξτε τον επιθυµητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (προφορική ανακοίνωση ή e-poster ή βιντεοπαρουσίαση). Σε κάθε περίπτωση, η Επιστηµονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωµα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας σας.

  • Η περίληψη της εργασίας σας πρέπει να σταλεί µέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. µε την ένδειξη «39ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ».
  Στην περίπτωση που σε χρονικό διάστηµα 5 εργάσιµων ηµερών από την αποστολή της εργασίας, δεν λάβετε γραπτή ενηµέρωση παραλαβής της, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε άµεσα µε τη Γραµµατεία του Συνεδρίου.

  • Η αποδοχή ή µη της εργασίας σας, από την Επιστηµονική Επιτροπή, θα γνωστοποιηθεί στον υπεύθυνο της εργασίας µέχρι την 30η Ιουλίου 2019. Εάν δεν λάβετε απάντηση µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε τη Γραµµατεία στα τηλ.: 2310 247743, 2310 247734.

  Για το Δελτίο Υποβολής Περιλήψεων παρακαλούμε πατήστε εδώ

  Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που εισάγονται από τον συμμετέχοντα στο παρόν δελτίο συμμετοχής δεν αποκαλύπτονται σε οποιονδήποτε τρίτο, παρά μόνον εάν τούτο επιβάλλεται εκ του νόμου ή κατόπιν δικαστικής απόφασης ή εφόσον ζητηθεί από οποιαδήποτε κρατική ή κανονιστική αρχή, καθώς κι όταν υπάρχει ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη για την καθοιονδήποτε τρόπο δημοσιοποίηση των προσωπικών του στοιχείων.

  Η Global Events ως υπεύθυνος επεξεργασίας βάσει των προδιαγραφών της ισχύουσας νομοθεσίας τηρεί σχετικό αρχείο προσωπικών δεδομένων σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, στο οποίο έχει πρόσβαση ο συμμετέχων. Αναλυτικά η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων στο www.globalevents.gr/terms

  Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών εκ μέρους της Global Events, την υποστήριξη της επικοινωνίας μεταξύ της Global Events και του συμμετέχοντα, την ανταπόκριση σε κάθε είδους αίτημά του, την πληροφόρηση και παντός είδους ενημέρωσή του ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προσφορές με ενημερωτικά δελτία.

  Ο συµµετέχων µε το παρόν παρέχει ρητή συγκατάθεση για την επεξεργασία των παρεχόµενων δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα από την Global Events έχοντας ενημερωθεί ειδικά και με τρόπο σύμφωνο με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Ο συμμετέχων διατηρεί τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων κα.), τα οποία μπορεί να ασκήσει επικοινωνώντας στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Μπορείτε να διαβάσετε τους ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ στο site μας www.globalevents.gr/terms

  © 2019 39ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γαστρεντερολογίας